header_voorbeeld_LISA.png
Handige links
Verslagen
Nog geen verslagen.
Laatste reacties

Beleid

 

Beleid Veilig Sportklimaat HCL

  

 

 

    

 

  
 

03-02-2017

 

Versie 1.0.1

 

 

 

Inhoud

 

1. Inleiding. 3

 

2. Intentieverklaring Bestuur 4

 

3. Het opstellen van Omgangsregels voor leden en vrijwilligers en van Gedragsregels voor begeleiders. 5

 

3.1 Omgangsregels. 5

 

3.2 Gedragsregels begeleiders in de sport 6

 

4. Opstellen en uitvoeren van een aanstellingsbeleid van begeleiders. 8

 

4.1 Kennismakingsgesprek. 8

 

4.2 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 8

 

5. Het benoemen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen HCL. 9

 

5.1 Vertrouwenscontactpersoon HCL. 9

 

5.2 Vertrouwenspersoon NOC*NSF. 9

 

5.3 Onderscheid tussen de VCP HCL en vertrouwenspersoon NOC*NSF. 9

 

6. Communicatie. 10

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding

 

Het bestuur van HCL wil een actief en preventief beleid voeren, zodat de vereniging een sociaal veilige sportomgeving en een goede begeleiding kan bieden, waarin leden en vrijwilligers zich lichamelijk en geestelijk goed voelen.

 

 

 

Het beleid omvat de navolgende onderdelen:

 
 1. Het afleggen van een Intentieverklaring door het bestuur;
 2. Het opstellen van Omgangsregels voor leden en vrijwilligers en
 3. Het opstellen van Gedragsregels voor begeleiders in de sport;
 4. Het opstellen en uitvoeren van een aanstellingsbeleid voor begeleiders;
 5. Het benoemen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP);
 6. Het verzorgen van goede communicatie omtrent al deze zaken;
 

 

 

Onder intimidatie wordt in dit "Beleid veilig sportklimaat” ook seksuele intimidatie verstaan.

 

 

 

 


 

 

 

 

2. Intentieverklaring Bestuur

 

Elke vorm van discriminerend en/of seksueel gedrag in zowel verbale als fysieke zin, dat als ongewenst of opgedrongen wordt ervaren door de ontvanger, is ongewenst. Daarom wil het bestuur zich inspannen om (seksuele) intimidatie en misbruik binnen de vereniging te voorkomen.
Het Bestuur wil binnen HCL (seksuele) intimidatie bespreekbaar maken, alle betrokkenen binnen de vereniging goed informeren over het beleid ten aanzien van dit onderwerp, de risico’s op (seksuele) intimidatie zo klein mogelijk maken en eventuele incidenten op een adequate wijze afhandelen.
Het bestuur van HCL beschouwt het dan ook als haar verantwoordelijkheid om:

 
 1. zich in te spannen om (seksuele) intimidatie binnen de vereniging te voorkomen. Hierbij zal specifieke aandacht worden besteed aan minderjarigen als extra kwetsbare risicogroep. Tot deze inspanningen behoort in ieder geval het opnemen van het thema (seksuele) intimidatie in het beleid van HCL met daarin vastgesteld:
  • een aanstellingsbeleid ten aanzien van trainers/coaches/begeleiders/kaderleden
  • waar leden terecht kunnen voor vragen, (vermeende) meldingen en/of klachten (Vertrouwenscontactpersoon)
  • wat alsdan de procedure is.
  • een zorgvuldige communicatie hierover naar leden en vrijwilligers.
 2. er voor te zorgen dat genoemde voorzorgsmaatregelen toepassing krijgen in de praktijk.
 3. waar mogelijk en zinvol actief gebruik te maken van de methoden en materialen die door NOC*NSF en de KNHB worden uitgereikt.
 4. er voor te zorgen dat binnen een jaar na vaststelling en goedkeuring van het beleid er binnen HCL invulling en uitvoering is gegeven aan het beleid ter preventie van (seksuele) Intimidatie.
 

 


 

 

 

 

3. Het opstellen van Omgangsregels voor leden en vrijwilligers en van Gedragsregels voor begeleiders. 

 

Tijdens seizoen 2016-2017 is het kader van de Fair Play Campagne "Hou ’t Leuk” aan alle betrokkenen bij de club duidelijk gecommuniceerd wat als gewenst bedrag wordt beschouwd. De nadruk lag daarbij vooral op gedrag tijdens de wedstrijden op en langs het veld en op respect voor andermans eigendommen. Hoe belangrijk ook, dat is niet meer voldoende.

 

Als HCL daadwerkelijk die sociaal veilige hockeyclub wil zijn waarin iedereen zich prettig voelt, is het van belang om duidelijk vast te leggen en uit te dragen welke omgangsregels gehanteerd worden voor alle leden, vrijwilligers en begeleiders in het algemeen. En daarnaast welke specifieke gedragsregels gehanteerd worden voor begeleiders van teams in het bijzonder.

 

 

 

3.1 Omgangsregels

 

Omgangsregels kunnen worden gezien als algemene uitgangspunten voor gedrag tussen leden, vrijwilligers en begeleiders van de club. Het gaat dan over hele vanzelfsprekende zaken. HCL wil de navolgende omgangsregels voor leden en vrijwilligers/begeleiders hanteren en uitdragen om overschrijding van grenzen te voorkomen:

 
 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet onnodig lastig.
 • Ik berokken de ander geen (althans: niet opzettelijk) schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het Bestuur
 

3.2 Gedragsregels begeleiders in de sport

 

Omgangsregels kunnen worden gezien als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. De Gedragsregels begeleiders in de sport zijn gericht op trainers/coaches/begeleiders/kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de KNHB. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporters. De gedragsregels vormen - aangevuld met de omgangsregels - een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders. Deze gedragsregels zijn de gedragsregels zoals die door KNHB en NOC*NSF worden gehanteerd:

 
 1. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich er van de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
 

 

 

In situaties waarin HCL (arbeids)overeenkomsten afsluit met professionele (betaalde) begeleiders  zullen de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ deel uitmaken van de overeenkomst. Door ondertekening van de overeenkomst neemt de begeleider niet alleen kennis van de gedragsregels, maar hij/zij verbindt zich hier ook contractueel aan. Aan de huidige professionele begeleiders zullen deze gedragsregels voor aanvang van het seizoen 2015-2016 ter ondertekening worden voorgelegd. Niet professionele begeleiders ondertekenen doorgaans geen contract. Om er toch voor te zorgen dat alle nieuwe begeleiders op de hoogte zijn van de gedragsregels en zich hieraan houden, worden de gedragsregels aan iedere begeleider voor aanstelling overhandigd met het verzoek deze voor ontvangst te ondertekenen. Aan de reeds actieve begeleiders van jeugdteams zullen de gedragsregels voor aanvang voor aanvang van het seizoen 2016-2017 ter ondertekening worden voorgelegd.


 

 

 

 

4. Opstellen en uitvoeren van een aanstellingsbeleid van begeleiders
Om meer grip te krijgen op de mensen die actief zijn binnen HCL, geldt de navolgende procedure voor de aanstelling van trainers/coaches/begeleiders/kaderleden.

 

4.1 Kennismakingsgesprek

 

Met kandidaat begeleiders wordt door een bestuurs- of commissielid een kennismakingsgesprek gevoerd.  Daarin dient ten minste aan de orde te komen de motivatie van de begeleider om met minderjarigen te willen werken, de werkervaring en referenties bij vorige organisaties, alsmede het beleid van HCL m.b.t. fair-play en (seksuele) intimidatie. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt aan de begeleider tevens gevraagd de Gedragsregels voor begeleiders te ondertekenen.

 

Na het gesprek en goedkeuring door de begeleider worden referenties gecheckt bij verenigingen uit het verleden waar de begeleider actief is geweest. Dit alles om te laten zien dat de club de inzet van vrijwilligers serieus neemt.

 

4.2 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

 

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waarbij het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG krijgen voor begeleider van een jeugdteam. Het feit dat iemand zo’n verklaring kan overleggen betekent overigens niet dat iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest.

 

Een VOG is een goede mogelijkheid om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van een nieuwe begeleider. In toenemende mate wordt door werkgevers en vrijwilligersorganisaties een VOG als voorwaarde gesteld om actief te mogen zijn binnen de betreffende organisatie. Het bestuur realiseert zich dat het instellen van een beleid waarvan een VOG onderdeel uitmaakt, omvangrijk is en ingrijpend, maar wil daarmee aangeven dat zij het onderwerp (seksuele) intimidatie serieus neemt.

 

Voor nieuwe begeleiders van jeugdteams stelt HCL een VOG met directe ingang als voorwaarde.

 

Alle reeds actieve meerderjarige begeleiders van jeugdteams en kaderleden dienen een VOG te overleggen voor ingang van het seizoen 2016-2017.

 

De club zal de  begeleiders van jeugdteams zo goed mogelijk begeleiden in het traject om de gewenste verklaring te verkrijgen. De eventuele kosten voor het aanvragen/ verkrijgen van een VOG zal de club voor haar rekening nemen.

 

 


 

 

 

 

5. Het benoemen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen HCL

 

5.1 Vertrouwenscontactpersoon HCL

 

Met het uitdragen van omgangsregels en gedragsregels wil HCL onaangename en ongewenste zaken als pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en (seksuele) intimidatie voorkomen. Om ervoor te zorgen dat iedereen op alle fronten sportief met elkaar blijft omgaan,  zorgt HCL tevens dat er een centrale contactpersoon binnen de vereniging is, die de rol van vertrouwenscontactpersoon (VCP) vervult.

 

Deze VCP is binnen de club het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met (seksuele) intimidatie of wanneer iemand over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging.

 

Deze VCP heeft geen zitting in het bestuur of commissies, maar is uit hoofde van zijn beroep bekend met thema’s die aan de orde kunnen komen en kan vanuit die deskundigheid prima de rol als VCP vervullen. Hij zal handelen volgens het "Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving” van het NOC*NSF.

 

Ook in geval van andere vormen van intimidatie dan seksuele intimidatie, kunnen leden, ouders en vrijwilligers terecht bij de VCP van de club. In voorkomende gevallen kan de VCP al dan niet in samenspraak met de voorzitter van het bestuur de situatie ter beoordeling of behandeling voorleggen aan de Fair Play Commissie.

 

 

 

5.2 Vertrouwenspersoon NOC*NSF

 

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kan iemand ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, alsook met twijfels om het hele verhaal te vertellen. Het NOC*NSF beschikt over 18 vertrouwenspersonen, verspreid over heel Nederland. Het meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het telefoonnummer is 0900-2025590.

 

Een e-mail sturen naar [email protected] kan ook.

 

De vertrouwenspersoon van het NOC*NSF begeleidt de melders c.q. slachtoffers of beschuldigden van seksuele intimidatie in het gehele proces. Daarnaast kan deze een adviesfunctie hebben voor het bestuur of voor de betrokken sportbond.

 

 

 

5.3 Onderscheid tussen de VCP HCL en vertrouwenspersoon NOC*NSF

 

De taak van de VCP is vooral een procedureel adviserende rol. Hij is er voor vragen over incidenten, vermoedens van incidenten die tussen leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen HCL- verband en de betrokkene(n)

 

Wat de HCL VCP niet doet, is mensen persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er andere opvang en/of hulp noodzakelijk is, zal dit –altijd met toestemming van de betrokkene(n)- plaatsvinden buiten HCL.

 

 

 

6. Communicatie

 

Om te borgen dat het beleid omtrent (seksuele) intimidatie serieus onder de aandacht van de vereniging wordt gebracht, zullen een aantal stappen worden gevolgd:

 
 • de website zodanig inrichten, dat daarop verschillende onderdelen van het beleid op een toegankelijke en uitnodigende wijze worden gepresenteerd;
 • de vertrouwenscontactpersoon wordt met foto op de website gepresenteerd;
 • een (verkorte) versie van het beleid wordt samengesteld en op het huisadres  toegestuurd aan leden, vrijwilligers en begeleiders;
 • deze verkorte versie wordt aan ieder nieuw lid toegezonden;
 • deze verkorte versie wordt jaarlijks toegevoegd aan de coach map;
 • het bestuur doet jaarlijks verslag tijdens de algemene ledenvergadering van activiteiten en/of gebeurtenissen;

------------------------------------------------------------------------------------------------------